25/10/13, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 34

 

Αριθμός Πρόσκλησης 34                                           Άδελε, 25/10/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

            Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας
  α. Πατεράκης Εμμανουήλ
  β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας
  γ. Παπαδάκης Στυλιανός

                  Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας
                  α. Νίνος Νικόλαος
                  β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

               3. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

               4. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1. Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2014 - Αναγκαίες προσαρμογές και κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2014.

2. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2014.

3. Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2013.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 396,04 € για την προμήθεια «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις».

5. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης επιπλέων ποσού 30.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) για την πληρωμή του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.037 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ».

8. Ανάκληση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ολικής ανατροπής των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

9.  Λήψη απόφασης για ανάληψη, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης και έγκριση της μελέτης ποσού 7.000,00 € για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για κτηνιατρείο.

10. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης της μίας (1) ένστασης της εταιρείας «Βερτούδος SPORT Ε.Π.Ε.» κατά του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ». 

11. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.120,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας.

12. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.180,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

13. Λήψη απόφασης για καθορισμό όρων διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

14. Λήψη απόφασης για καθορισμό όρων διενέργειας δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ».

15. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 95.000,00€ για την δράση «Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά».

16. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 85.000,00€ για την δράση «Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων».

17. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 61.000,00€ για την δράση «Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου».

18. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 65.000,00€ για την δράση «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σπηλίου». 

19. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για την δράση «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας». 

20. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για την δράση «Μελέτη εντοπισμού "κοιτασμάτων" βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με χρήση δημοτικής περιουσίας».

21. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 9.530,00€ για την δράση «Κατασκευή και Συντήρηση περίφραξη γηπέδων».

22. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 7.000,00€ για την δράση «Επισκευή και συντήρηση αναμεταδοτών τηλεόρασης».

23. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 8.630,00€ για την δράση «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου».

24. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την δράση «Κατασκευή μνημείου μικρασιατών στην ομώνυμη πλατεία». 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2013.

26. Ανάκληση Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής λόγω μερικής ανατροπής των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

 Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)