17/10/13, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 33

Αριθμός Πρόσκλησης    33                                           Άδελε, 17/10/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 21η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2013.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης  πρακτικών διαγωνισμού και  κατακύρωσης του αποτελέσματος της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας καθώς και σάκων απορριμμάτων».

3. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € της προμήθειας: «Προμήθεια τηλεσκοπικού καταστροφέα με υδραυλικό βραχίονα-αναλώσιμα θαμνοκοπτικών».

4. Ψηφίσεις πιστώσεων για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

5. Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

6. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ανάπλασης για ΟΣΑΠΥ Δήμου Ρεθύμνης».

7. Έγκριση - Ψήφιση -  Ανάληψη - Δέσμευση δαπάνης για την έκτακτη  μετάβαση στην Αθήνα της Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης  κ.  Πέπης Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη.

8. Λήψη απόφασης για αποζημίωση δημότη σε εφαρμογή της 39/12 διορθ. της 52/02 πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Περιβολίων.

9. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 532Β/2013, της υπολόγου Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεωργίας Κελέκη, Διευθύντριας Τεχνικής Υπηρεσίας.

10. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.939,70 € για την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης.

11. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης

12. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

13. Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 6.850,88 €  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της  σχολικής  επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

14. Λήψη απόφασης έγκρισης  πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2013». 

15. Λήψη απόφασης για ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση της πίστωσης ποσού 20.910,00 € για την πληρωμή της εργασίας «Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. Δήμου Ρεθύμνης για το οικονομικό έτος 2012».

16. Έγκριση προσωρινής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης 237/2012 του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης και ψήφισης πίστωσης.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)