24/04/04/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13

Αριθμός Πρόσκλησης 13                                                        Άδελε, 24/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 28η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2)      Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια «Λοιπός Εξοπλισμός» (ντέξιον για το αρχείο της       Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης).

3)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης πληρωμής δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Ρεθύμνου.

4)     Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

5)     Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ».

6)     Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

7)     Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών 1ου επαναληπτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

8)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

9)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

10)  Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

11)  Καθορισμός και έγκριση όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΩΝ».

12)   Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση δημοτών λόγω ρυμοτομίας σε εφαρμογή των 13/94 και 23/95 πράξεων εφαρμογής.

13)  Καθορισμός και έγκριση όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΛΟΥ».

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)