11/04/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11

Αριθμός Πρόσκλησης 11                                                        Άδελε, 11/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2014.

2)     Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2014.

3)     Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνη Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσαερίων με απευθείας ανάθεση.

4)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € για την προμήθεια φίλτρων πόσιμου νερού.

5)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

6)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

7)     Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» έτους 2014-2015 για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

8)     Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Παροχή εβαπορέ γάλακτος».

9)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 για «Συνδρομή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ».

10)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.019,00 για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

11)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την προμήθεια «υδροσωλήνων, στηριγμάτων υδροσωληνών, διακοπτών & κρουνών».

12)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.630,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια προγράμματος για υπηρεσία διαδικτύου (Web Service) για την παροχή πληροφοριών Μητρώου για φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα».

13)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 861,00 € για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

14)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την μίσθωση χημικής τουαλέτας στο πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων.

15)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.050,00 € για την «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού».

16)  Λογιστική τακτοποίηση έργων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

17)  Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαρτίου 2014 έως και την 31η Μαρτίου 2014.

18)  Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

19)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 485.873,12 € για την πληρωμή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

20)  Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την έκτακτη μετάβαση στην Αθήνα της Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης κ. Πέπης Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη.

21)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € για την «Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων».

22)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Βιράν Επισκοπής (επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων).

23)  Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

24)  Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ» για τους εργαζόμενους του Δήμου Ρεθύμνης, με ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

25)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.476,00 € για το έργο «Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων Δήμων».

26)  Διάθεση πιστώσεων για Τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων – Μηχανημάτων.

27)  Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

28)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πιστώσεων της προμήθειας «Πυροσβεστήρες – Τρίγωνα – Φαρμακεία» για τα οχήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης. Έτους 2014

29)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πιστώσεων της προμήθειας «Πυροσβεστήρες – Τρίγωνα – Φαρμακεία» για τα οχήματα της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Ρεθύμνης. Έτους 2014

30)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πιστώσεων της προμήθειας «Πυροσβεστήρες – Τρίγωνα – Φαρμακεία» για τα οχήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης. Έτους 2014

31)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πιστώσεων της προμήθειας «Πυροσβεστήρες – Τρίγωνα – Φαρμακεία» για τα οχήματα της Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης. Έτους 2014.

32)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

33)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού για την εργασία: «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης».

34)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της εργασίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2014».

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)