17/01/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 1

Αριθμός Πρόσκλησης    1                                                    Άδελε, 17/01/2014

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1.     Σπανουδάκης Στυλιανός
2.     Αποστολάκη Αναστασία
3.     Λαχνιδάκης Δημήτριος
4.     Λίτινας Εμμανουήλ
5.     Σαριδάκης Κωνσταντίνος
6.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
7.     Βλαστός Γεώργιος
8.     Μανουσογιάννης Μανούσος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου


2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας
γ. Παπαδάκης Στυλιανός

 

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης


4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2013»

2)     Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΡΙΑΡΗ)».

3)     Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

4)     Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης της μίας (1) ένστασης κατά της δημοπρασίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

5)     Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ).

6)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2013 έως και την 30η Νοεμβρίου 2013.

7)     Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014 για τη Δ/νση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων – Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

8)     Ψήφιση πίστωσης για χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης ΚΕΔΗΡ για το έτος 2014.

9)     Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

10)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την πληρωμή της συνδρομής της κάρτας GPS για το έτος 2014.

11)  Ψήφιση πιστώσεων για καύσιμα της υπ’ αριθμ. 11172/26-04-2013 σύμβασης λόγω παράτασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 830/2013 Απόφαση του Δ.Σ..

12)  «Καθορισμός τιμής χρήσης κοινόχρηστου χώρου για μικροπωλητές και στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για την περίοδο του Καρναβαλιού στη πόλη του Ρεθύμνου»

13)  «Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες»

14)  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου (ΣΤ΄Δίμηνο) έτους 2013.

15)  Λήψη απόφασης για ολική ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) έτους 2013.

16)  Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά έτους 2013.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)