30/05/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18

Αριθμός Πρόσκλησης 18                                                       Άδελε, 30/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 3η του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης των δύο (2) ενστάσεων των Εταιριών ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε & ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Έλεγχος ΚΤΕΟ & ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2014

3) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

6) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.580,00 € για την προμήθεια φαρμάκων – ζιζανιοκτόνων.

7) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.400,00 για την προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.750,00 € για βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πράσινο.

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για προμήθεια αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού για το συνεργείο του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ιδιώτη-μέλους Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

11)  Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων 111/2012 και 131/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

12) Λήψη απόφασης για μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 51/2014 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 54.174,55 € για την προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών (χρωμάτων, ρολών κλπ.).

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Εργασίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» Έτους 2014-2015 για τα Οχήματα-Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)