16/05/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16

Αριθμός Πρόσκλησης 16                                                       Άδελε, 16/05/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 21η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης των δύο (2) ενστάσεων των Εταιριών ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε & ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Έλεγχος ΚΤΕΟ & ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2014

3) Λήψη απόφασης έγκρισης  πρακτικών διαγωνισμού και  κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

4) Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή δικαστικών εξόδων.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2014 έως και την 30η Απριλίου 2014.

6) Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση της πίστωσης του ποσού των 660,00 €.

7) Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης και ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση της πίστωσης του ποσού των 480,00 €.

8) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 216,48 € για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης του ποσού των 14.000,00 € για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2014».

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης - Ανάληψη - Δέσμευση  ποσού 44.521,46 Ευρώ  για την πληρωμή του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ»

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης του ποσού των 2.500,00 € για την Προμήθεια μέσων ατομικής πυροπροστασίας για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας.

13) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την «Προμήθεια Τύρφη -Κομπόστ – ΣΑΤΑ 2012» για το έτος 2014.

14)  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του Δήμου Ρεθύμνης, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)