30/04/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14

Αριθμός Πρόσκλησης 14                                                        Άδελε, 30/04/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                                                       

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 105Β/13-2-2014  που αφορά «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης», της υπολόγου Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεωργίας Κελέκη, Διευθύντριας Τεχνικής Υπηρεσίας.

3)     Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 104Β/13-2-2014 που αφορά  έξοδα για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού και κτηματολογικά αποσπάσματα), της υπολόγου Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεωργίας Κελέκη, Διευθύντριας Τεχνικής Υπηρεσίας.

4) Kαθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ».

5) Kαθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ».

6) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.585,87 ευρώ ως επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

7) Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 290/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ματαίωση και έγκριση επανάληψης διαγωνισμού.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος για την παροχή υπηρεσίας  «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

9) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)