13/05/11, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13

Αριθμός Πρόσκλησης   13                                                 Ρέθυμνο  13-05-11

 


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνης την 17η του μηνός Μαίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


  1. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση «Εκτέλεση ναυαγοσωστικού

έργου οικονομικού έτους 2011.»

2. Εγκρίσεις και ψηφίσεις πιστώσεων.

3. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για

αποζημίωση χρήσης ακινήτων και έγκριση δαπάνης.

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για «Αναταξινόμηση οχημάτων – τέλη

Κυκλοφορίας κ.λ.π.

5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για «Δαπάνη τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων

του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσαερίων».

6. Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Ρεθύμνης και παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου

Ρεθύμνης Ιωάννη Παπαδάκη.

7. Έλεγχος λογαριασμού εσόδων – εξόδων από 1η Ιανουαρίου 2011 ως και 30 Απριλίου 2011.

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 13 ΜΑΙΟΥ 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)