04/11/13, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 35

Αριθμός Πρόσκλησης 35                                          Άδελε, 01/11/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

  1. 1.     Σπανουδάκης Στυλιανός
  2. 2.     Αποστολάκη Αναστασία
  3. 3.     Λαχνιδάκης Δημήτριος
  4. 4.     Λίτινας Εμμανουήλ
  5. 5.     Σαριδάκης Κωνσταντίνος
  6. 6.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
  7. 7.     Βλαστός Γεώργιος
  8. 8.     Μανουσογιάννης Μανούσος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ

β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος

β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ
 

 3. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

 4. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΑΓΟΡΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου της Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Αδελιανός Κάμπος της Τοπικής Κοινότητας Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων.

4. Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Στρατηγική σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου Περιοχής Περιβολίων Δήμου Ρεθύμνου».

6. Λήψη απόφασης για αποζημίωση δημότη σε εφαρμογή της 39/12 διορθ. της 52/02 πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Περιβολίων.

 

 Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)