05/03/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6

 Αριθμός Πρόσκλησης 6

Άδελε, 05/03/2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος

β. Λαχνιδάκης Δημήτριος

γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Ιανουαρίου 2015.

3) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την εργασία «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

4) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την εργασία «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.691,63 € για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ».

6) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

7) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.302,00 € για την συντήρηση και επισκευή συγκεκριμένων μηχανημάτων Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.200,00 € για την προμήθεια σωλήνων για την επέκταση δικτύου πυροπροστασίας.

9) Λήψη απόφασης για ψήφισης πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΙΝΕ».

10) Λήψη απόφασης για ψήφισης πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

11) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου μειοδότη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών»

12) Ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2015.

13) Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

14) «Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS».

15) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 61.645,76 € για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των κκ Βουρβαχάκη Χαράλαμπο και Νικόλαο, λόγω ρυμοτομίας, στο Ο.Τ.307-206-205 στην Π.Ε. Περιβολίων.

16) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη του κ. Αναστασίου Συριανόγλου, Δημοτικού Σύμβουλου Ρεθύμνης, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας».

18) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € της προμήθειας «Προμήθεια αστρονομικών διακοπτών».

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 614,64 € για την προμήθεια Λοιπών ειδών και Καθαριότητας.

20) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση του Δήμου Ρεθύμνης στη συζήτηση που αφορά την υπ’ αριθμ. Καταθ. ΜΤ/121/2-4-2012 αγωγή του Χρ. Τζιφάκη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

21) Ορισμός δικηγόρου ενώπιων του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, σε δικάσιμο για τις αγωγές των εμμίσθων νομικών Συμβούλων Δήμου Ρεθύμνης, για μισθολογικά ζητήματα.

22) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης στο εξωτερικό Υπαλλήλου του Δήμου που μετακινήθηκε εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

23) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.491,04 Ευρώ για την πληρωμή της 2ης & τελικής πιστοποίησης της μελέτης: «Εφαρμογή γραμμών αιγιαλού στην παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Αρκαδίου».

24) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την πράξη «Προμήθεια Χρωμάτων».

25) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 328.128,15 € για την πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων».

26) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 373.305,45 € για την πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου».

27) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 160.000,00 € για την πράξη «Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2015».

28) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση της προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης.

29) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.292,50 € για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας Καλαϊτζιδάκη Αργυρώς, λόγω ρυμοτομίας, σύμφωνα με την 52/02 πράξης εφαρμογής.

30) Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.910,00 για την «Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονομικό έτος 2014».

31) Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.649,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» οικ. έτους 2015.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)