Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 32/2020 - 18/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 32/2020)

 Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, έγκριση των τεχνικών περιγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την «Παροχή βοηθήματος για την κάλυψη αναγκών σε είδη πρώτης ανάγκης απόρων δημοτών του Δήμου Ρεθύμνης 2020».

3) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 202/2020 και 207/2020 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που αφορούν «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

4) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

5) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακύρωση του αποτελέσματος για την εκτέλεση της Προμήθειας «Αντικατάσταση επικίνδυνων μπασκετών στα σχολικά συγκροτήματα του Δ. Ρεθύμνης».

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017ΙΙ».

8) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

9) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ».

10) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΓΙΑΔΕ».

11) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

12) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ».

13) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021.

14) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021.

15) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Νικ. Φωκά» που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων» που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνου» που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας «Μισθώσεις μηχανημάτων ΔΕ Αρκαδίου» που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

20) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης προμήθειας χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων.

21) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας φακέλου στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ14 Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης».

22) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα».

23) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

24) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2020 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)