Πρόσκληση Συνεδρίασης Κληροδοτήματος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ» - 16/08/21

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Κληροδοτήματος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ» που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 20 του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ Β' 3660):

1) Λήψη απόφασης κήρυξης άγονου του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου στη θέση «ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ» ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Στυλιανού Αναστασάκη».

2) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και του Κληροδοτήματος «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ».

3) Διάφορα Θέματα – Ενημερώσεις.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Στ. Αναστασάκη

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)