09/05/11, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11

Αριθμός Πρόσκλησης   11                              Ρέθυμνο  09-05-11

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνης την 9η του μηνός Μαίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι αφορά την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου προκειμένου να καταβληθούν οι μισθοί του προσωπικού.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

11/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

1. Ψηφίσεις πιστώσεων.

2.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων.

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 09 ΜΑΙΟΥ 2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)