ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2023 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις       11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/10 παρ. 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), για συζήτηση του παρακάτω θέματος   :

Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης και διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2024.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, ήτοι στις 12 Δεκεμβρίου 2023, την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

01 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)