Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης (18/2024)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 18η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023-2024,συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων».

2. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του διεθνή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για το Τμήμα 3.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο της δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

4. Έγκριση κατασκευής, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στο Ατσιπόπουλο)».

5. Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημοσίας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

6. Τροποποίηση της 29182/2023 σύμβασης και της τροποποιητικής 41777/2023 σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητας – Οδοκαθαρισμός».

7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»

8. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

10.Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση εσοχής πεζοδρομίου με ειδική διαγράμμιση επί της οδού Δημητρακάκη 8.

11. Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση τμήματος δρόμου με ειδική διαγράμμιση επί της οδού Αλ. Σβάιτσερ 13.

12. Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση εσοχής πεζοδρομίου με ειδική διαγράμμιση επί των οδών Μάχης Ποταμών & Καπετάν Λεμονιά

13. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δέντρου που φύεται επί της οδού Σήφη Βλαστού 1 στη ΔΚ Ρεθύμνου

14. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δέντρου που φύεται επί της οδού Δημητρακάκη δυτικά του πάρκου στη ΔΚ Ρεθύμνου

15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δέντρου που φύεται επί της οδού Καισαρείας 3 στη ΔΚ Ρεθύμνου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

 

Στυλιανός Σπανουδάκης

Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

 

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)