ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Αύξων αριθμός 14/2024)- 15/03/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 14/2024)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

 

1. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 5 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του διεθνή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για το Τμήμα 4.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 6 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπου» για το Τμήμα 3.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 1 και απόρριψη προσφοράς διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2024.
4.  Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος “Κρήτη 2021 – 2027” , της Πράξης “Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης.
5. Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη 2021 – 2027”, της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης”.
6. Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος “Κρήτη 2021 – 2027” , της Πράξης “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Η.Φ.Η.)”.
7. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών με σύμβαση  μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρεθύμνης.
8. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων (Ζωγραφικής) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 4ωρης απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες  της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.
9.
Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Μουσικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 4ωρης απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.
10. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης».
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ παιδικων και βρεφονηπιακων σταθμων για εναρμονιση με το π.δ. 99/2017»
12. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2024.
13. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αρ. 6/ΠΙΤ/6/24 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου .
14. Τροποποίηση της υπ΄αρ.61/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την χωροθέτηση Πολύκεντρων Ανακύκλωσης υλικών στην Δ.Ε. Ρεθύμνου.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη κοπής  δέντρων.
16. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Τουρισμού, στη Δανία.
17. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

 

Στυλιανός Σπανουδάκης
Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)