Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 8/29-02-2024

Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για το δίμηνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, που θα γίνει, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, στις 29/02/2024, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00.

Σας προσκαλώ να προσέλθετε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14.00μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, όπου θα πραγματοποιηθεί        Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 67Α του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), όπως ισχύουν, καθώς και της υπ’ αρ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη δημόσια αυτή συνεδρίαση θα συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα τα οποία θα τεθούν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία  θα τεθούν  από τους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι Πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, εφόσον το επιθυμούν, να θέσουν θέματα προς συζήτηση αναφορικά με το έργο και την δράση της δημοτικής αρχής, έως και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία) στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: xenikaki@rethymno.gr).

Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλλουν ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση. Στην περίπτωση που τα θέματα που έχουν προταθεί από τους δημοτικούς συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που έχουν προταθεί από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιήσει το προεδρείο κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010.

Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

 

Σας γνωρίζουμε ότι: Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση α) απαγορεύεται η συζήτηση  οποιουδήποτε άλλου θέματος, β) δεν λαμβάνονται αποφάσεις, γ) για την έναρξη και  διεξαγωγή της δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή  προσδιορίζεται στο άρθρο 67 παρ. 10 του ν. 3852/ 2010. 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία δίνονται στη με αρ.98/Αρ.Πρωτ.8182/26.01.2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την οποία σας επισυνάπτουμε.

14 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)