15/04/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 8/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                      Ρέθυμνο 15.04.2019
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 10650

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης
Λ.Κουντουριώτη 84
Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία
ΤΗΛ.: 2831341222
FAX 2831341323

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 8/19)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 19.04.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για : α) Οριοθέτηση χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Πηγής Δήμου Ρεθύμνης, β) Χωροθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ν. Ασκούτση 24 και γ) Τροποποίηση ή μη της 357/16 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Εξαγορά ακινήτου για διάνοιξη δρόμου στις Σαϊτούρες (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου στον οικισμό Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Αποζημίωση δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Διάνοιξη δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Γάλλου” και β) “Βελτίωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ολοκλήρωση δρόμου στο Δρυγιαδέ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για την για την υλοποίηση της πράξης “Ολοκλήρωση περίφραξης γηπέδου Μπάσκετ στην πλατεία τεσσάρων Μαρτύρων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εργασίες στεγάνωσης και συλλογής ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Σπανουδάκης, Σαμψών).

14. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

15. Παράταση Σύμβασης για «Μίσθωση Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την “ΑΜΑΡΙ ΑΕ – Ο.Τ.Α.” για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σαμψών).

18. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου (ΟΤΚΖ), παλαιωμένων κάδων απορριμμάτων που καταστρέφονται ετησίως και παλαιών σίδερων που συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας (εισηγητής κ. Σαμψών).

19. Έγκριση χρηματοδότησης ΚΕΔΗΡ για το 2019 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

20. Έγκριση της 46/19 απόφασης της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Έγκριση της 95/19 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ανάκληση της 521/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

22. Έγκριση της 81/19 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

23. Έγκριση των υπ’ αρ. 52, 57 και 63/19 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 και διαγραφής οφειλών (εισηγητής κ. Μοτάκης).

24. Λύση και εκκαθάριση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

25. Λήψη απόφασης η οποία θα διαπιστώνει ότι το προσφερόμενο ακίνητο – οικόπεδο- επί της οδού Διογένους Απολλωνιάτου στο Ρέθυμνο, ιδιοκτησίας της Μητροπόλεως Ρεθύμνης (δωρεά Τσικόγια), προς το Δήμο Ρεθύμνης για την ανέγερση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου είναι το μοναδικό κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

26. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

27. Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την παροχή φιλοξενίας με παράθεση μπουφέ στους συμμετέχοντες στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

28. Έγκριση επιχορήγησης στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

29. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

30. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού από προνοιακό επίδομα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)