24/03/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 8 (συνεδρίαση 30/03/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 8                                                    Ρέθυμνο 24.03.2016

 ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 30.03.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση για τη στέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της πόλης του Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία λαϊκών αγορών στο Δήμο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ που παράγουν γαστρονομικά προϊόντα από ελιά, σταφύλι και γάλα» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ρεθύμνης στην Πρόσκληση του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποπρόγραμμα SCC-01-2016: Smart Cities & Communities Lighthouse Project (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

5. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Ρεθύμνης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης για υλοποίηση δράσεων στο πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποπρόγραμμα SCC-01-2016: Smart Cities & Communities Lighthouse Project (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση Επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής υλικών για την προμήθεια ειδών – υλικών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

9. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Έγκριση των υπ' αρ. 10, 11, 12 και 16/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

12. Έγκριση αποφάσεων του ΤΟΕΒ Επισκοπής περί έγκρισης απολογισμού 2015, προϋπολογισμού 2016 και αρδευτικού κανονισμού (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σκορδίλης)

13. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας νερών για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

15. Έγκριση συνδρομής σύνδεσης GPRS Ιντερνέτ για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής (εισηγητής κ. Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σκορδίλης).

16. Έγκριση προβολή του Δήμου Ρεθύμνης στην Ειδική Τουριστική Έκδοση «ΑΝΕΚΟΡΑΜΑ» (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

17. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σκορδίλης ).

18. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Χαρκίων, Δ.Ε. Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)