22/02/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 5/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 27.02.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση σύναψης χρησιδανείου μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΔΕΥΑΡ για την παραχώρηση της χρήσης της πρώην ξενοδοχειακής μονάδας “ΞΕΝΙΑ”, ιδιοκτησίας Δήμου Ρεθύμνης”, και εκτάσεως 70 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης α) του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2019» και β) “Μισθώσεις μηχανημάτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Μεταφορές αδρανών υλικών”, β) “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017” και γ) “Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό Κήπο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό Κήπο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) “Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων¨β) “Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ. Κ. Χρωμοναστηρίου” γ) “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ. Ε. Ν. Φωκά”, δ) “Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της Προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» (εισηγητής κ. Σαμψών).

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Σπανουδάκης, Σαμψών).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Σπανουδάκης, Αλεφαντινός).

11. Παράταση σύμβασης για “Μίσθωση ηλεκτροκίνητου λεωφορείου” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

15. Προσφυγή στην διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση, για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Έγκριση των υπ’ αρ. 13/19 και 19/18 αποφάσεων του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού συμβολικής προαιρετικής συμμετοχής στα μέλη των ΚΑΠΗ για το έτος 2019 και διαγραφής βρέφους από βρεφονηπιακό σταθμό αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

17. Οργάνωση Press & Media προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνης στην έκθεση ΜΙΤΤ – Μόσχα και έγκριση μετακίνησης της Προέδρου Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

18. Αποδοχή όρων παραχώρησης χρήσης τμήματος ακινήτου μετά των υφιστάμενων κτισμάτων από το ακίνητο του Κέντρου Δήμητρα Ρεθύμνου (πρώην ΚΕΓΕ) (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

19. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Χορήγηση αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και έγκριση δαπάνης για την παροχή φιλοξενίας στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σύλλογο “ΑΓΑΠΗ” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό Νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

24. Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2019 και σχετικών δαπανών (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)