24/02/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 5 (συνεδρίαση 03/03/2017, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 5

Ρέθυμνο 24.02.2017

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 03.03.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ τριμήνου 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης φαρμακείου σε κοινόχρηστο χώρο (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Οριοθέτηση ρέματος μεταξύ των ΟΤ 523 και ΟΤ 401 στον Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση Αδελιανός - Πηγιανός Κάμπος (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Καθορισμός κέντρου οικισμού στην Τ.Κ. Μύρθιου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Απευθείας μεταβίβαση – πώληση τμήματος ανταλλάξιμου (α/α 548) εντός του Ο.Τ. 16 σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας – Μυσσιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Assistant Manager για την υλοποίηση του προγράμματος CASWATER, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

9. Συμμετοχή Δήμου Ρεθύμνης στην μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας με τη νέα ονομασία «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Τροποποίηση χρηματοδοτήσεων του τεχνικού προγράμματος 2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Έγκριση: α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ρεθύμνης” και β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των έργων : α) «ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», β) “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κριάρη)” και γ) “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών και υπηρεσιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων: α) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015» και β) “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

20. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητές κ. Σπανουδάκης – κ. Αλεφαντινός).

21. Έγκριση προμήθειας ηλεκτροκίνητου λεωφορείου από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της υλοποίησης του προγράμματος HORIZON 2020 – CIVITAS DESTINATIONS (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2017-2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

24. Έγκριση των υπ’ αρ. 5/17, 6/17, 29/17 και 32/17 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί έγκρισης καταστάσεων απογραφής έναρξης και ισολογισμού έναρξης 01.01.15, έγκρισης απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και διαγραφής παιδιού από παιδικό σταθμό και δημοτικό ωδείο αντίστοιχα (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

25. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Γερανίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

26. Σύσταση οικογενειακών τάφων στα Δημοτικά Νεκροταφεία Δ.Κ. Άδελε και Τ.Κ. Ρουσσοσπιτίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

27. Ορισμός εκπροσώπων στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ναυαγίων και στην επιτροπή για την ικανοποίηση ή μη αιτημάτων έκδοσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και ρύθμιση συναφών θεμάτων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

28. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

29. Έγκριση προσωρινής τοποθέτησης κοντέινερ στο γήπεδο της Γωνιάς (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

30. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών κηπευτικών προϊόντων στο Δήμο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

31. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)