26/01/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 4

 

Βαθμός Ασφάλειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----------------

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 26.01.2018

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2217

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ.Κουντουριώτη 84

Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ.: 2831341222

FAX 2831341323

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνη

5. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

6. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

7. ΜΜΕ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 4/18)

 

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 31.01.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το ερευνητικό έργο «Έρευνα - Μελέτη σκοπιμότητας για την Εφαρμογή του Μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Ενημέρωση από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

3. Αντικατάσταση μελών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

4. Ορισμός ελεγκτών για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Κ. Ε. ΔΗ. Ρ. (εισηγήτρια κα Μπριλιράκη).

5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας Μισσιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Μείωση αμοιβής αναδόχου του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΟΧΩΡΑΣ ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΕ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ενετικού λιμένα και παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου (Τμήμα από Δελφίνι έως Ενετικό Λιμένα)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 175/17 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

12. Έγκριση της υπ’ αρ. 371/17 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, περί τροποποίησης –συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ.182/2016 αποφάσεως του που αφορά τη σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

13. Έγκριση των υπ’ αρ. 369 και 400/17 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής μαθητών από το Τμήμα Προπαιδείας του Δημοτικού Ωδείου και διαγραφής παιδιού από το Δημοτικό Ωδείο αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

14. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Σκυροδέματος 2018» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση του υπ’ αρ. 1 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής παραλαβής προσφορών, διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης Δήμου Ρεθύμνης για την προμήθεια “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου – αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων και σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Έγκριση του υπ’ αρ. 3 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής παραλαβής προσφορών, διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης Δήμου Ρεθύμνης για την προμήθεια “Προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Καταβολή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε δόσεις (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Ανάκληση πράξης βεβαίωσης παράβασης της Ομάδας Ελέγχου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Συνδρομή του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2018 σε ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία “Μετάφραση υλικού στα Κινεζικά, Πολωνικά και Γαλλικά” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)