14/12/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29

 Ρέθυμνο 14.12.2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33311

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 29/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση σύναψης χρησιδανείου μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΔΕΥΑΡ για την παραχώρηση της χρήσης της πρώην ξενοδοχειακής μονάδας “ΞΕΝΙΑ”, ιδιοκτησίας Δήμου Ρεθύμνης”, και εκτάσεως 70 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Έγκριση των υπ’ αρ. 482 και 483/18 αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης προϋπολογισμού και πινάκων στοχοθεσίας έτους 2019 αντίστοιχα (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

3. Έγκριση των υπ’ αρ. 320/18, 283Α, 283Β, 284Β και 290 και αποφάσεων του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί έγκρισης προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019, διαγραφής παιδιών από Παιδικούς Σταθμούς, διαγραφής οφειλών, απαλλαγής από την καταβολή τροφείων και προσωρινής φιλοξενίας νηπίου αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

4. Έγκριση αποφάσεων της ΚΕΔΗΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 και τροποποίησης προϋπολογισμού αντίστοιχα (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

5. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2017 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητές κ.κ. Μαθιουδάκης και Λαχνιδάκης).

6. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών” και β) “Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Παράταση σύμβασης για “Μίσθωση ηλεκτροκίνητου λεωφορείου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) της κύριας σύμβασης και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Δρόμοι Μασταμπά Καλλιθέας 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στο έργο «Βελτίωση βατότητας- Ασφαλτοστρώσεις Οδών» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων και υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός και Σπανουδάκης).

11. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής, γ) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Τμήματος Πληροφορικής, δ) εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις για το έτος 2019 και ε) παραλαβής αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, βάσει του Ν.4412/16 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και ανάπτυξης για το έτος 2019 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

14. Ανάκληση της υπ’ αρ. 715/18 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης προμήθειας διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας στους επισκέπτες του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση μίσθωσης έναντι θεμιτού μισθώματος για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Παραχώρηση οικοπεδικού χώρου για κατασκευή οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Καστέλλου, Δ.Ε. Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)