01/12/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 29

Αριθ. Πρόσκλησης 29                                                 Ρέθυμνο 01.12.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 06.12.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Συμπληρωματικές εργασίες ΟΣΑΠΥ”, β) “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017” και γ) “Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων : α) “Επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2014” και β) “Επισκευή σχολικών κτιρίων ΙΙ του 2014” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων α) “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης”, β) “Δρόμοι Περιβολίων”, γ) “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων 2017”, δ) “Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων” και ε) “Κατασκευή τοιχίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Xορήγηση παράτασης εργασιών των έργων α) “Κατασκευή τοιχίων”, β) “Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων”, γ) «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων», δ) “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων 2017”, ε) “Ποδηλατικές διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης” και στ) “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι”, β) “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Ρουσσοσπιτίου” και γ) “Ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής των έργων α) “Ανέγερση 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης” και β) “Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς Δ.Ε. Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση βατότητας – Ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Έργα στο νέο δημοτικό νεκροταφείου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Απευθείας αγορά ακινήτου, στη θέση “Κονάκι” της Τ. Κ. Χρωμοναστηρίου, νότια του Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

11. Απαλλοτρίωση τμήματος για τη δημιουργία δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Οριοθέτηση χώρου στο Ηρώον της Δ.Κ. Ατσιποπούλου για την τοποθέτηση προτομής (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Τροποποίηση του άρθρου 7 του κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήµου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Τροποποίηση ή μη των υπ’ αρ. 26/11 και 28/11 τοπικών κανονιστικών αποφάσεων περί καθορισμού χώρων στις πλατείες Ηρώων, Μητροπόλεως, Μικρασιατών και 4ων Μαρτύρων για κατάληψη (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Έγκριση πρακτικών 1, 2 και 3 της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» (εισηγητής κ. Σαμψών).

17. Λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Δια Βίου Μάθησης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

19. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφών νηπίων και βρεφών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Μοτάκης).

20. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί καταβολής αντιτίμου από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα “Άθληση για όλους” και περί έγκρισης ισολογισμού έναρξης και οικονομικών καταστάσεων των ετών 2011 – 2015 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας χηρευουσών θέσεων περιπτέρων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

22. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

24. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

25. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για μετακίνηση Αντιδημάρχου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

26. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 442/17 και 463/17 αποφάσεων Δ.Σ. για λόγους λογιστικής τακτοποίησης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

27. Ανάληψη, δέσμευση και ψήφιση πίστωσης στα πλαίσια του εορτασμού της Αρκαδικής Εθελοθυσίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

28. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

29. Σύσταση οικογενειακών τάφων στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)