10/11/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 26

Αριθ. Πρόσκλησης 26

Ρέθυμνο 10.11.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 15.11.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση περιφερειακής δημοτικής οδού Ανωγείων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον οικισμό του Ατσιποπούλου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης “Μισθώσεις μηχανημάτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδομές» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2014», β) «Επισκευή σχολικών κτιρίων II του 2014» και γ) «Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους των έργων: α) «Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον οικισμό Πρινέ», β) “Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για παραλαβή μικρών έργων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/1987 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας και Μισσιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τις ομάδες 4 και 5 της προμήθειας “Προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων”, των οποίων η διαδικασία κηρύχτηκε άγονη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Υπογραφή σύμβασης με την τράπεζα ALPHA BANK A.E. για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking καθώς και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος ποσού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Γνωμοδότηση για μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Έγκριση των υπ’ αρ. 343/17 και 326/17 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας δικτύου άρδευσης και τροποποίησης της τιμολόγησης αντίστοιχα (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

19. Έγκριση των υπ’ αρ. 316, 318, 319 και 322/17 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

20. Έγκριση της υπ’ αρ. 133/17 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού 2017 (εισηγητής κα Μπιρλιράκη).

21. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 628/14, 296/15 και 180/17 αποφάσεων του Δ.Σ. περί εκλογής εκπροσώπων στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, εκλογής αντιπροσώπων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΣΔΑ Κρήτης) και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης αντίστοιχα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Έγκριση πραγματοποίησης της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Γιορτή του Αθλητή” και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

24. Τροποποίηση της υπ' αρ. 355/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τουριστικής προβολής του Δήμου μέσω καταχώρησης στην τουριστική έκδοση “Icons Travellers” και στο portal www.travelstyle.gr και ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

25. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)