09/12/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 26 (συνεδρίαση 14/12/2016, ώρα 17:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 26                                              Ρέθυμνο 09.12 .2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 14.12.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ” Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης (εισηγητές κ. Αλεφαντινός – κ. Τσιμπισκάκης).

2. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων στην Δ.Κ. Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”, “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου” και “ΚΕΔΗΡ” περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017 (εισηγητές κ. Τσιομπίκας, κα Κουτσαλεδάκη, κ. Ηλιάκης).

4. Αποζημίωση δικαιούχων λόγω πράξης εφαρμογής (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση “Βαρδαμίδη” οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Οριοθέτηση ρέματος μεταξύ των ΟΤ 523 και ΟΤ 401 στον Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του Έργου με τίτλο “Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης “Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας και μνημείου πεσόντων στη μάχη του Ατσιποπούλου κατά την επανάσταση της Θερίσσου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση τμήματος οικισμού Πρασσών του Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Δωρεά κινητών πραγμάτων του Δήμου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (Εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Castwater» με αριθμό συμβολαίου 689031 και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

13. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης » με κωδικό ΟΠΣ 5003362 και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Εξέταση αιτήματος για ανανέωση της μείωσης μισθώματος του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (παλαιά ουρητήρια του Δήμου Ρεθύμνης) (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Έγκριση της υπ’ αρ. 383/16 απόφασης του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί συνεργασίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και υπογραφή συμφώνου συνεργασίας (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

19. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” και τροποποίηση της υπ’ αρ. 517/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του ανωτέρω Νομικού Προσώπου (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

20. Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με βάση το Ν.3879/2010, έγκριση συμμετοχής στην Πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

21. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Άνω Βαλσαμόνερου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέων Άνω Βαλσαμόνερου (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

22. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Παγκαλοχωρίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)