24/12/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 25 (συνεδρίαση 29/12/2014, ώρα 09:30)

Αριθ. Πρόσκλησης  25                                                     Ρέθυμνο 24.12.2014         
                       

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 29.12.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
 2. Έγκριση κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Γνωμοδότηση για την υπαγωγή του έργου κατασκευής Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου από Κτηνοτροφικά Απόβλητα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα JESSICA Κρήτης και επιβεβαίωση ότι το έργο εντάσσεται σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) ή περιοχή ΟΣΑΑ.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.
 5. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.
 6. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 7. Ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ. Ρεθύμνης και του ΕΜΠ για την πράξη «Επέκταση του ερευνητικού προγράμματος Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου».
 8. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.
 9. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 881/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για ορισμό τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων”.
 10. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δημοτικών δρόμων.
 11.  Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας.
 12. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή “Κουμπέ” του Δήμου Ρεθύμνης.
 13. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
 14. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την Τουριστική Προβολή του Νομού.
 15. Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.
 16. Έγκριση συνδρομών INTERNET.
 17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 18. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και ψήφιση σχετικών δαπανών.
 19. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
 20. Έγκριση της υπ' αριθμ. 349/14 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013.
 21. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και ΔΕΥΑΡ για “Αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και προσαρμογή τους με τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης”.
 22. Δωρεάν παραχωρήσεις δημοτικών χώρων.
 23. Σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό και την κατάταξη σε κατηγορίες των  προς χρήση κοινόχρηστων χώρων.
 24. Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.
 25. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.
 26. Ανανέωση μείωσης μισθώματος ακινήτου.
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου.
 28. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΡ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)