16/10/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 24

Αριθ. Πρόσκλησης 24                                              Ρέθυμνο 06.10.2017

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 11.10.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: «Αποτύπωση και μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος μεταξύ Ο.Τ. 523 και Ο.Τ. 401 στην περιοχή Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες στεγάνωσης – συλλογής ομβρίων και επέκτασης δικτύου άρδευσης λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την “Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης ή μη της σύμβασης μίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος των σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

10. Τροποποίηση της υπ’αρ. 175/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

11. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Κωφών Ρεθύμνης – Κρήτης “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ” και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΕ – Mediterranean International Tourism Exhibition και στο συνέδριο ΣΕΕΤΕ “Τουρισμός και Ανάπτυξη”, έγκριση μετακίνησης της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης στην Αθήνα και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

13. Έγκριση της 278/17 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί εξέτασης αιτημάτων διαγραφής και ενστάσεων για βεβαιωθέντα έσοδα διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου (εισηγητής κ. Μοτάκης).

14. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 584/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ακινήτων κτημάτων του άρθρου 7 του Π. Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

15. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην Επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου για την επέκταση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου (εισηγητής κ. Γεωργαλής)

16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

17. Σύσταση οικογενειακών τάφων εντός των δημοτικών νεκροταφείων των Τ.Κ. Αργυρούπολης, Γερανίου, Ρουστίκων και Χαμαλευρίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)