29/09/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 23

Αριθ. Πρόσκλησης  23                                           Ρέθυμνο  28.09.2017

  

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 02.10.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για έγκριση επιλεξιμότητας και χορήγησης δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).
 3. Καθορισμός νέων στάσεων ΚΤΕΛ έξω από το νέο ΑΡΣΑΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ στο Σφακάκι και έξω από το νέο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την “ΑΜΑΡΙ ΑΕ – Ο.Τ.Α.” για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σαμψών).
 5. Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Α.Α., Δήμου Ανωγείων και Δήμου Ρεθύμνης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συνεργασίας (εισηγητής κ. Σαμψών).
 6. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: «Αποτύπωση και μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος μεταξύ Ο.Τ. 523 και Ο.Τ. 401 στην περιοχή Κουμπέ  Δήμου Ρεθύμνου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σπηλίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 8. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της εργασίας “Μεταφορές αδρανών υλικών” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδομές” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Κατασκευή δρόμου Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον Οικισμό του Ατσιποπούλου”  και β) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 12. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Αργυρούπολης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).
 13. Τροποποίηση της υπ’αρ. 175/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).
 14. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 179/17 και 180/17 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης αντίστοιχα (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
 15. Τροποποίηση της 240/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου   Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).
 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 17. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης ή μη της σύμβασης μίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος των σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 18. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της Προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»  (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 19. Έγκριση πρωτογενούς  αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας «50 ορειχάλκινων επιπαλλαδιωμένων νομισμάτων, καρφιτσών πέτου, αντιγράφων του νομισμάτων «ΡΙΘΥ» της αρχαίας πόλης Ρίθυμνα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 20. Έγκριση προμήθειας ειδών διατροφής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών που φιλοξενούνται στο Δήμο (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 21. Αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).
 22. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 24. Έγκριση επιχορήγησης στο Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνης “ΙΚΑΡΟΣ” και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
 25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση GRECKA PANORAMA, έγκριση μετάβασης  στη Βαρσοβία της   προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου  Ρεθύμνης και έγκριση, δέσμευση, ανάληψη και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη)
 26. Έγκριση της 273/17 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού του ποσού εγγραφής - διδάκτρων – εξέταστρων για το διδακτικό έτος 2017-2018 για το Δημοτικό Ωδείο (εισηγητής κ. Μοτάκης).
 27. Παραχώρηση χρήσης του περιβαλλοντικού κέντρου “ΦΑΛΚΟΝΑΣ” και κοινοτικού αγροτεμαχίου στην τοποθεσία “Πλάι” στην Τ.Κ. Καρωτής στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Καρωτής “Ο Τίμιος Σταυρός” (εισηγητής κ. Γεωργαλής).
 28. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).
 29. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)