11/09/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 21

Ρέθυμνο 07.09.2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 21/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 12.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Βουρβαχάκη Σταύρου και Σταράκη Γεωργίου.

2. Αναπροσαρμογές ή μη δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Τροποποίηση δρομολογίων ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στη θέση “Παπά – Αμπέλι” της Τ. Κ. Πρίνου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και βοηθητικών χώρων του νεκροταφείου της Κοινότητας (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

5. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 1006/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης ακινήτου του Δήμου στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, για την ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου στην Αργυρούπολη (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

6. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Συμμετοχή του Δήμου στην ενέργεια Civitas / SUMPs-UP” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

7. Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

8. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη του Δ. Ρεθύμνης (τμήμα 2)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο “Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο “Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ. Α. Ε. 02.00.6495.032 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης τρέχοντος οικονομικού έτους, και θα αφορά στην μετακίνηση στελεχών του Δήμου για τη Τεχνική Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Castwater που θα διεξαχθεί στην Μάλτα στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2018 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

12. Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ. Α. Ε. 00.6495.031 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης τρέχοντος οικονομικού έτους, και θα αφορά στη μετακίνηση εκπροσώπων του Δήμου στην Ουμέα της Σουηδίας στα πλαίσια του προγραμμάτος CIVITAS DESTINATIONS (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

13. Συζήτηση για μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος στέγασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (εισηγητής κ. Μανουσογιάννης).

14. Έγκριση : α) του 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Μυριοκεφάλων”, β) του 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. 2017 (ΙΙ)”, γ) του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017” και δ) του 6ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης κλπ ΒΙ Υποέργο Κατασκευή αποχέτευσης κλπ παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα)” (εισηγητές κ. Αλεφαντινός – κ. Θεοδωράκης).

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και υπηρεσιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

16. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων “Επισκευή, συντήρηση και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης”, “Μνημείο πεσόντων στα Μισίρια”,

17. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) “Συντήρηση δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων” και β) Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων” (εισηγητής κ. Αλεφνατινός).

18. Παραχώρηση δημοτικού χώρου στη ΔΕΗ για εγκατάσταση ενός (1) επίγειου υποσταθμού διανομής συνεπτυγμένου τύπου ( compact) (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

19. Παράταση της υπ’ αρ. 33316/27.10.2017 ενεργής σύμβασης καυσίμων (εισηγητής κ. Σαμψών).

20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Υπογραφή σύμβασης με την τράπεζα ALPHA BANK A.E. προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστημα εισπράξεων για την υπηρεσία «ALPHA Ε-COMMERCE» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Λογιστική τακτοποίηση για το έργο “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

24. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

25. Έγκριση των υπ’ αρ. 239 και 240/18 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων και διαγραφής παιδιών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

26. Έγκριση των υπ’ αρ. 247 και 248/18 αποφάσεων του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού του ποσού εγγραφής για το διδακτικό έτος 2018- 2019 στη Δημοτική Φιλαρμονική και καθορισμού του ποσού εγγραφής- διδάκτρων – εξέταστρων για το διδακτικό έτος 2018 – 2019 στο Δημοτικό Ωδείο αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

27. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

28. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση νέου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Άδελε (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

29. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. κ. Παπαδουράκης).

30. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τίτλο “Βραδιά Ερευνητή” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

31. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)