10/10/14, Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20

Αριθ. Πρόσκλησης  20                                                          Ρέθυμνο 10.10.2014

 

Π Ρ Ο Σ

 Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 15.10.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.
 2. Ορισμός μελών και συγκρότηση  Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.).
 4. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης στο ΟΤ 329 όπου θα ανεγερθεί Κλειστό Γυμναστήριο.
 5. Έγκριση διακανονισμού μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και ιδιοκτητών του 09-Ο.Τ. 330 ακινήτου στην Π.Ε. Περιβολίων.
 6. Έγκριση της υπ' αριθ. 190/14 απόφασης της ΔΕΥΑΡ περί σύνταξης νέου Κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης της επιχείρησης.
 7. Σχεδιασμός στρατηγικής της προβολής του Δήμου Ρεθύμνης και της λειτουργίας τους Γραφείου Τουρισμού.
 8. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων κατά της επανεπιβολής σχεδίου πόλης σε τμήμα της οδού Κουρμούλη.
 9. Αγορά ακινήτων για την επέκταση του νεκροταφείου της Τ.Κ. Πρίνου.
 10. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
 11. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.
 13. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση Γεωδαιτικού Σταθμού Topcon”.
 14. Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων και παροχή υπηρεσιών τεχνικών υποστήριξης του συστήματος.
 15. Αποδοχή και συγκρότηση των επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Τοπικές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής".
 16. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Έργα οδοποιίας στην περιοχή Ατσιποπούλου".
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους των έργων α) Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και β) Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Ρεθύμνου.
 18. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ανωγείων και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης για την Τουριστική Προβολή του Νομού.
 19. Επιβολή προστίμων παράνομης διαφήμισης.
 20. Λήψη απόφασης για διάθεση του αποδιδόμενου στο Δήμο Ρεθύμνης ποσού του άρθρου 27 του Ν.3756/09.
 21. Επιστροφή χρημάτων έπειτα από κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
 22. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
 23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 24. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 25. Έγκριση πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα άθλησης για όλους.
 26. Έγκριση της υπ' αριθμ. 164/14 απόφασης του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου στα ΚΑΠΗ”.
 27. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
 28. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων.
 29. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρων.
 30. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Πηγής.
 31. Παράταση χρόνου ταφής.
 32. Εγκρίσεις δαπανών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
ΜΜΕ 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)