18/01/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2/2019

Ρέθυμνο 18.01.2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1432

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.01.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χώρου για λειτουργία μόνιμης έκθεσης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Ανάκληση της 642/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή Μασταμπά Καλλιθέας για τη δημιουργία Κ.Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

4. Ανάκληση των 626/15 και 667/18 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί αγοράς οικοπέδου στην Τ. Κ. Γερανίου για τη δημιουργία πρόσβασης στο Δημοτικό Σχολείο (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

6. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το έτος 2019 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το έτος 2019 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων – λιπαντικών για το έτος 2019 (εισηγητής κ. Σαμψών).

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχομένων/παραδοτέων υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2019 (εισηγητής κ. Σαμψών).

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 821/2018 Απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση αποζημίωσης δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ. Μαλάς).

15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων και υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός και Σπανουδάκης).

16. Επιχορήγηση του Μουσικού Καρπού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Εξέταση αιτήματος για ανανέωση της μείωσης του μισθώματος δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (παλαιά ουρητήρια) (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης για την ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Ένταξη αγωνιστικών δραστηριοτήτων του Σκακιστικού Ομίλου Ρεθύμνου υπό την αιγίδα του Δήμου και έγκριση επιχορήγησης του Ομίλου για το σκοπό αυτό (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Ένταξη εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την αιγίδα του Δήμου και κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίησή της (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)