08/01/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 2

Αριθ. Πρόσκλησης 2                                                   Ρέθυμνο 08.01.2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 12.01.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση «Παλαιών Φυλακών Φορτέτζας» και επανάχρηση με λειτουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ρεθύμνης στην Πρόσκληση του προγράμματος Ceative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποπρόγραμμα Πολιτισμός και κωδικός πρόσκλησης EACEA 32/2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση των 154 & 156/17 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

5. Εξέταση αιτήματος για ανανέωση της μείωσης του μισθώματος δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (παλαιά ουρητήρια) (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Έγκριση του υπ’ αρ. 4 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων” (εισηγητής κ. Σαμψών).

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχόμενων/παραδοτέων υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Σαμψών).

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων - λιπαντικών για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Σαμψών).

9. Συνδρομή του Δήμου Ρεθύμνης σε εφημερίδες, περιοδικά και τράπεζες πληροφοριών για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Ορισμός εκπροσώπου α) στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών της Π.Ε. Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων, β) στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ναυαγίων και γ) στην επιτροπή για την ικανοποίηση ή μη αιτημάτων άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και ρύθμισης συναφών θεμάτων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

11. Αντικατάσταση μελών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

13. Ενημέρωση για το Δημοτικό Νοσοκομείο (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)