26/08/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18 (συνεδρίαση 30/08/2016, ώρα 15:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 18                                               Ρέθυμνο 26.08.2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 30.08.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β' τριμήνου έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Αναπροσαρμογές ή μη δημοτικών τελών και δικαιωμάτων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για συμπλήρωση της υπ' αρ. 332/12 όμοιας περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας πάρκινγκ του Δημοτικού χώρου της οδού Γιαμπουδάκη (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τις σχεδιαζόμενες διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου project mqanager ( Διαχειριστής έργου) για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

7. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο “Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας, Μισσιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς Δ. Ε. Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και αποδοχή επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ασφαλτομίγματος (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Έγκριση περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της “Προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, δάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Έγκριση των υπ' αρ. 121, 182 και 183/16 αποφάσεων του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της 114/13 απόφασης που αφορά την τιμολόγηση της ΔΕΥΑΡ, περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Άρδευσης αντίστοιχα (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

19. Έγκριση των υπ' αρ. 217, 220, 221, 222, 230, 233, 234 και 241/16 αποφάσεων του Δ. Σ. του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

20. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2015 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητές κ.κ. Μαθιουδάκης και Λαχνιδάκης).

21. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Τροποποίηση της υπ' αριθμό 543/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ακινήτων κτημάτων του άρθρου 7 του Π. Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.).

23. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου (Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων) (εισηγητής κ. Γεωργαλής)

24. Ορισμός εκπροσώπου στο μικτό κλιμάκιο ελέγχου θαλάσσιων μέσων αναψυχής (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ. Σ.)

25. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ. Σ.)

26. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)