20/09/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/19)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός (In – Heritage)” (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 587/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής πίστωσης για την πράξη “Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελεύθερνας” (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Βελτίωση δρόμων Αρμένων Αγ. Γεωργίου Φωτεινού” και β) “Έργα στα νεκροταφεία τοπικών κοινοτήτων 2019” (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Έγκριση : α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Αρκαδίου)», β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Ρεθύμνου)», γ) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Ολοκλήρωση πεζοδρομίων στην περιοχή πεζοδρομίων στην περιοχή μπροστά από το κτίριο Δέλφινι”, δ) του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου”, ε) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Διάνοιξη δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Γάλλου” και στ) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Μνημείο Πεσόντων στα Μισίρια” και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Ρεθύμνου)”, β) “Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Αρκαδίου)”, γ) «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Λαππαίων)», δ) “Διάνοιξη δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Γάλλου” και ε) “Μνημείο Πεσόντων στα Μισίρια” (εισηγητής κ. Μαλάς).

6. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα” και β) “Συντηρήσεις – κατασκευές τεχνικών έργων” (εισηγητής κ. Μαλάς).

7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 164/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μαλάς).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2017” (εισηγητής κ. Μαλάς).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας, Μισσιρίων” (εισηγητής κ. Μαλάς).

10. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου (εισηγητής κ. Μαλάς).

11. Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ τριμήνου έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Εκμίσθωση καταστήματος στη θέση “Αγορά” της Κοινότητας Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης των λογαριασμών ΠΔΕ (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Ορισμός υπαλλήλων που δύναται να κινούν τους τηρούμενους στην τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. λογαριασμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Έγκριση : α) συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) Ρεθύμνης, β) αγοράς συνεταιριστικών μερίδων, γ) διάθεσης της σχετικής πίστωσης, δ) ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης για τις συνελεύσεις του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. και ε) εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας συμμετοχής (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

21. Προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

22. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Καταλληλότητας Ακινήτων για τη στέγαση σχολείων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

23. Συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό την Προώθηση της Σεξουαλικής Αγωγής - Υγείας των Μαθητών και την Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

24. Ορισμός εκπροσώπου στο “Κέντρο πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας” (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

25. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

26. Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή μονίμου προσωπικού (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

27. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προγραμματικής Σύμβασης της υπηρεσίας: «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης» βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

28. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 384/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΜΑΡΙ ΑΕ – ΟΤΑ για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

29. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 826/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

30. Έγκριση των υπ’ αρ. 67/19, 69/19, 73/19, 142/19 και 143/19 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής σπουδαστών στο Δημοτικό Ωδείο για το σχολικό έτος 2018 – 2019, στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων 2020 – 2023, καθορισμού τροφείων των τμημάτων προσχολικής αγωγής για τη σχολική περίοδο 2019 – 2020, καθορισμού ποσού εγγραφής – διδάκτρων – εξέταστρων για το διδακτικό έτος 2019 – 2020 για το Δημοτικό Ωδείο και καθορισμός ποσού εγγραφής για το διδακτικό έτος 2019 – 2020 για τη Δημοτική Φιλαρμονική αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

31. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

32. Ένταξη δράσης του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, που αφορά πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου σε παιδιά – μαθητές, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)