Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14/2020 - 29/06/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 14/20)

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Το υπ’ αρ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

4. Την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 – 12:00, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση του Κανονισμού παραλίας

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι μέχρι τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες δημοπράτησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)