03/05/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 12/2018

 Ρέθυμνο 03.05.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 12/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 07.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]” - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»”.

2. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό Κήπο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «WiFi for Europe (WiFi 4EU)» της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Κοινωνία του Gigabit 2025» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (τμήμα οδού Κουρμούλη)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Έγκριση διενέργειας εκ νέου διαγωνισμού για την υπηρεσία “Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης με νέα μελέτη” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” για τα έτη 2019 – 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Υπογραφή σύμβασης με την τράπεζα ALPHA BANK A.E., προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να ενταχθεί στα διατραπεζικά συστήματα εισπράξεων με την χρήση Κωδικού Πληρωμής άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Ανάκληση έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού για τέλη καθαριότητας, φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση του υπ’ αρ. 1/18 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

15. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης για τη σύσταση του μικτού κλιμακίου ελέγχου θαλασσίων μέσων αναψυχής (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

17. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης χώρου στον Όμιλο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

18. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)