21/04/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 11

Αριθ. Πρόσκλησης 11                                                        Ρέθυμνο 21.04.2017

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 26.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου και οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Τροποποίηση της απόφασης 187/2017 Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης χρηματοδοτήσεων τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Mίσθωση ακινήτου για τη Στέγαση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

4. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα στα νεκροταφεία τοπικών κοινοτήτων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού χώρου Δ.Κ. Ατσιποπούλου στην ALPHA BANK (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56/17 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Έγκριση των υπ’αρ. 158, 159 και 160/17 αποφάσεων του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εισηγητής κ. Μοτάκης).

11. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για ανανέωση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Έγκριση επιχορήγησης στο Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνης “Ο Ίκαρος”, έγκριση και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

13. Έγκριση επιχορήγησης του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης, έγκριση και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

14. Έγκριση ένταξης ημερίδας για την αναθεώρηση του Συντάγματος και εκδήλωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας υπό την αιγίδα του Δήμου και έγκριση παροχής φιλοξενίας (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

15. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

16. Σύσταση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Δ.Κ. Άδελε (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)