21/04/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 10 (συνεδρίαση 25/04/2016, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 10                                                 Ρέθυμνο 21.04.2016

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.04.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παρουσίαση διαδικτυακής εφαρμογής από ομάδα Ρεθεμνιωτών με θέμα: ΡΕΘΥΜΝΟ : οίκηση 53 αιώνων (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Heritage protection and climate adaptation – a BalkanMed cooperation for smart energy solutions in historic areas –ProClADS» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης» με κωδικό ΟΠΣ 5000757 και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

4. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Σταυράκι του οικισμού Βιολί Χαράκι» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Ανάκληση της 221/2016 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας Δήμου Ρεθύμνης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης για υλοποίηση δράσεων στο πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποπρόγραμμα SCC-01-2016: Smart Cities & Communities Lighthouse Project (εισηγητής κ. Παπαδουράκης)

6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός) .

7. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Ανάκληση της 97/2016 απόφασης Δ.Σ. και λήψης νέας για ορισμό τρόπου εκτέλεσης έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Ανάκληση της υπ' αρ. 867/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για ορισμό τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net” (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

13. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

14. Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της «Προμήθειας Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2016-2017 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

15. Έγκριση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας “Ανταλλακτικά – συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” έτους 2016 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητές κ. Αλεφαντινός - κ. Σπανουδάκης).

17. Κατάργηση θέσης περιπτέρου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

18. Μετατόπιση περιπτέρου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του κτιριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου νότια του Ενετικού Φρουρίου Φορτέτζα για επέκταση πάρκινγκ (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

24. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

25. Διαγραφή τιμολογίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

26. Έγκριση των υπ' αρ. 17 και 19/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

27. Ανάκληση της με αριθμ. 143/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού και πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για οχτώ (8) μήνες, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Ηλεκτρολογικών-Μηχ/κών Έργων

28. (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

29. Έγκριση προγραμματισμού, πινάκων προγραμματισμού, ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού για το “Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης)

30. Τροποποίηση της υπ' αρ. 538/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης για την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

31. Έγκριση έναρξης διαδικασίας δημοπρασίας “χηρευουσών θέσεων” περιπτέρων (εισηγητής κ. Θεοδωράκης)

32. Έγκριση των υπ' αρ. 98, 126, 127, 128 και 129/16 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιών στη Δημοτική Φιλαρμονική και Ωδείο για το σχολικό έτος 2015 – 2016 και τυχόν βεβαιωθέντων εσόδων και προγραμματισμού προσλήψεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

33. Έγκριση έκτακτης μετάβασης στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.)

34. Παραχώρηση χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)