27/12/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 02.01.2011, ώρα 11:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  24                                                               

   Ρέθυμνο 27.12.2010

 

 Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 64 και 74  του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε σε συνεδρίαση στις 02 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Ο  ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)