27/02/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 04.03.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 27.02.2009

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 04.03.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ενημέρωση Δημάρχου για το νομοσχέδιο μείωσης των τελών επί των ακαθαρίστων - παρεπιδημούντων.

2. Παρουσίαση δράσεων του Λιμενικού Ταμείου την τελευταία διετία.

3. Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου.

4. Ορισμός μελών στα διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.

6. Έγκριση σύμβασης εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης στον ΧΥΤΑ Αμαρίου για το έτος 2009.

7. Έγκριση απολογισμών έτους 2007 των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης και των απολογισμών ετών 2007 και 2008 του Ενιαίου Νομικού Προσώπου των ΚΑΠΗ.

8. Συζήτηση για την αναστολή λειτουργίας του Μετεωρολογικού Σταθμού Ρεθύμνου.

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων.

10. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω μίσθωσης τμήματος δρόμου για να συνδεθεί η περιοχή των εργατικών κατοικιών με την περιοχή του Τιμίου Σταυρού.

11. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ξηρού Χωριού».

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στο Σπίτι του Πολιτισμού για στέγαση των Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης.

13. Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη περιπτέρων και χορήγηση ή μη άδειας εκμίσθωσης στο ένα εξ αυτών.

14. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

15. Λήψη απόφασης για διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών επί των ακαθαρίστων - παπεπιδημούντων εσόδων και πρόστιμα πεζοδρομίων.

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.

17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2009.

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2009.

19. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

20. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

21. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών στο έργο «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2008)».

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε κατάστημα στην οδοό Παχλά 90.

23. Έγκριση της 2/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΟΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού 2009.

24. Έγκριση της υπ. αριθ. 7/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης» περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων.

25. Ορισμός εκπροσώπου στην γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)