24/05/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 13 (συνεδρίαση 28.05.2012, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 13                                           Ρέθυμνο 24.05.2012

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 28.05.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Παραχώρηση “Νέου Ωδείου” στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη δημιουργία Μουσείου Εκπαίδευσης.

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό μέσο Jessica για το υπόγειο πάρκιγκ.

3. Οριστική παραλαβή των μελετών α) ”Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση οικισμών Πρινέ Βεδέρων Τ.Δ. Πρινέ” και β) “ Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση οικισμών Ατσιπόπουλο – Βιολί Χαράκι – Πανόραμα Τ.Δ. Ατσιποπούλου” .

4. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Γεωλογική μελέτη στα πλαίσια κατασκευής έργων υποδομής στο φαράγγι των Μύλων Ρεθύμνου”.

5. Τρόπος εκτέλεσης Δημοτικών Έργων.

6. Παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Γερανίου για τη δημιουργία σκοπευτηρίου.

7. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για καθορισμό χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Πρινέ.

8. Αναπροσαρμογή των τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

9. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

12. Τροποποίηση του “Ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά Ρεθύμνου”.

13. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

14. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

15. Καθορισμός τρόπου εξόφλησης για χρήση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων.

16. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012.

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ειδών – υλικών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012.

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της “προμήθειας γεωργικού ελκυστήρα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης”

20. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

21. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

22. Έγκριση απολογισμών οικ. Έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

23. Έγκριση αποφάσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

24. Στέγαση Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

25. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

26. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.

27. Ορισμός Προέδρου και του Αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)