23/04/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 28.04.2010, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 23.04.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 5

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 28.04.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της ΔΕΥΑΡ για το ΧΥΤΑ Μαρουλά.

2. Λήψη απόφασης για προσκύρωση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με την 56/06 πράξη εφαρμογής.

3. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) Καθορισμό θέσης υπαίθριου εμπορίου, β) Τροποποίηση της 30/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και γ) Διακοπή κυκλοφορίας οδού Ψυχουντάκη λόγω έργων.

4. Έγκριση της μελέτης «Αποτύπωση οδών Θεοτοκοπούλου – Γιαμπουδάκη – Παχλά – Παραλιακή Δήμου Ρεθύμνου».

5. Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

6. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου στο Ξηρό Χωριό για δημιουργία κεντρικής πλατείας.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Ρεθύμνου» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους Δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

9. Έγκριση παραχώρησης για χρήση Οχήματος για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς το Δήμο Ρεθύμνης.

10. Λήψη απόφασης για χορήγηση στην εταιρεία CYTA HELLAS και στην κατασκευαστική της εταιρεία ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε. άδεια τομής οδοστρώματος και διέλευσης ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνου (περιοχή Τ.Δ. Αρμένων).

11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Δρόμοι Καλλιθέας – Μασταμπά (2007)».

12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια – Τοποθέτηση Πινακίδων Οδών».

13. Καθορισμός προστίμων παράνομης διαφήμισης.

14. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.3801/09.

15. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση περιπτέρων.

16. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και εκμίσθωσης άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

18. Λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης για την αποκατάσταση ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.

19. Τροποποίηση της 152/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο ΔΣ της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου – Αρκαδίου.

20. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου – Αρκαδίου.

21. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.

22. Λήψη απόφασης για εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας στο Δήμο Ρεθύμνης για το έτος 2010.

23. Λήψη απόφασης για διεύρυνση ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Γραφείου Κλητήρων – Θυρωρών.

24. Έγκριση της 1/10 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Χρομοναστηρίου για διόρθωση του ονόματος του Οικισμού.

25. Έγκριση της 40/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2009.

26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης στην ενάτη συνδιάσκεψη Ιστορικών Πόλεων Μεσογείου που θα γίνει στην Ιταλία.

27. Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού.

28. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

29. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

30. Λήψη απόφασης για προμήθεια βιβλίων.

31. Λήψη απόφασης για συνδρομή του Δήμου στο περιοδικό του Συλλόγου Μνήμης Παιδιών Αιωνίων Ταξιδευτών.

32. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδήλωσης.

33. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


24 Φεβρουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)