19/03/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 23.03.2009, ώρα 15:00)

Ρέθυμνο 19.03.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 9

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 23.03.2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Λήψη Απόφασης για ένταξη του Δήμου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δήμων με Μαρίνα (ΑΕΜΑ).

3. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους ζωής.

4. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για:
α) Χρήσεις θέσεων στάθμευσης εντός και πλησίον της Πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη
β) Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης στην είσοδο του Νομαρχιακού Μεγάρου, γ. Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ΑμεΑ έξω από την οικία του κ. Καμίτσου Κων/νου, επί της Κολοκοτρώνη 32, δ.1)Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κουρμούλη.... 2)Προσωρινή τροποποίηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ προς την επαρχία Αγίου Βασιλείου., ε. Οριοθέτηση μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της βόρειας πλευράς της οδού Μελισσινού...

5. Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη περιπτέρων και χορήγηση ή μη άδειας εκμίσθωσης στο ένα εξ αυτών.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη θέσεων για τοποθέτηση νέων περιπτέρων.

7. Λήψη απόφασης για αλλαγή μελετητή της μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

9. Λήψη απόφασης για διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών επί των ακαθαρίστων - παπεπιδημούντων εσόδων και πρόστιμα πεζοδρομίων.

10. Λήψη απόφασης για διαγραφή μέρους οφειλής από πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

11. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.

12. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

13. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση Οικογενειακού τάφου.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο α) ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου 3,5 τόνους για τις ανάγκες του Οικοδομικού συνεργείου, β) ενός φορτηγού αυτοκινήτου ¾ τόνων ωεφέλιμο φορτίο περίπου και καύσιμο πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, γ) ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού για τον κλητήρα του Δήμου, δ) ενός δικύκλου για τις ανάγκες της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Ανασύνταξη των μελετών Γεωλογικής καταλληλότητας της προς Πολεοδόμηση έκτασης των Οικισμών Ρουσσοσπιτίου και Χρομοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνης».

16. Συγκρότηση Επιτροπής Βλαβών στο έργο «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων - Πλατειών» (Ανάπλαση Αγνώστου Στρατιώτη).

17. Έγκριση: α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Δρόμος Γενή - Μπαλέ», γ) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Ερειπωμένου Παραδοσιακού Κτίσματος», δ) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο» και ε) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος σε Σπίτι Πολιτισμού».

18. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», β) «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος CRM (Citizen Relationship Management) και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού» και γ) Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου».

19. Έγκριση βελτίωσης προσφοράς αναδόχου στα πλαίσια της προμήθειας «Φωτιστικά Σώματα Παλαιάς Εθνικής Οδού».

20. Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο 15ο Δημοτικό Σχολείο».

21. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Δήμου Ρεθύμνης για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

22. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου, έγκριση υλοποίησης της πράξης, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του υποέργου της πράξης.

23. Έγκριση της 2/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής - Δημοτικού Ωδείου με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009.

24. Έγκριση της 46/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρεθύμνης με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009.

25. Έγκριση της 3/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής - Δημοτικού Ωδείου με την οποία εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό οικονομικού έτους 2008.

26. Ορισμός εκπροσώπου στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Σταυλισμού Ζώων και Επιχειρήσεων Ζωϊκών Προϊόντων».

27. Ορισμός εκπροσώπου στην γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων.

28. Λήψη απόφασης για εφαρμογή του άρθρου 242 του Ν.3463/06 για τα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)