14/01/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 19.01.2011, ώρα 17:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  1                                                              

   Ρέθυμνο 14.01.2011

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 19.01.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ρεθύμνης.

2. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της προμελέτης «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας (Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας και ΚΑΠΗ)».

3. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Αρχιτεκτονική προμελέτη περιβάλλοντος χώρου γηπέδου 5Χ5στο Χρωμοναστήρι».

4. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της οριστικής μελέτης «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου».

5. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για: α) Χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έξω από Εργοθεραπευτήριο στην οδό Ασκούτση 25, β)Οριοθέτηση θέσης στάσης μικρού τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Ίαν Ρος Κάμπελ στην είσοδο του ξενοδοχείου ΑΝΝΑ, γ)Οριοθέτηση μιας θέσης ολιγόλεπτης στάσης αποκλειστικά για φορτοεκφόρτωση καταστημάτων επί της βόρειας πλευράς της οδού Μελλισινού στον αριθμό 5, δ) Οριοθέτηση μιας θέσης ολιγόλεπτης στάσης αποκλειστικά για φορτοεκφόρτωση καταστημάτων επί της ανατολικής πλευράς της οδού Πόντου στον αριθμό 13, ε) Τροποποίηση ή μη της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου και στ) Χορήγηση άδειας

6. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.

7. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής ΤΑΠ στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά.

8. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της 422/10 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 80.

9. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της 597/10 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση ισχύοντος Γ.Π.Σ. στη θέση ΚΤΕΛ.

10. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

11. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών.

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Μητροπόλεως».

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Μητροπόλεως».

14. Γνωμοδότηση προς το Λιμενικό Ταμείο για την αποξήλωση στεγάστρων επί της παραλιακής ζώνης.

15. Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλής .

16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης οχήματος στην ΚΕΔΗΡ για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Εορταστικός Διάκοσμος».

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μηχανήματος.

20. Ορισμός αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΗΚ.

21. Ορισμός εκπροσώπου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμού Ζώων και Επιχειρήσεων Ζωικών Προϊόντων.

22. Ορισμός εκπροσώπου στο κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

23. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παραλιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων.

24. Προέγκριση δαπάνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)