10/09/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 15.09.2010, ώρα 20:00)

Ρέθυμνο 10.09.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 16

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 15.09.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση έκδοσης Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α)χαρακτηρισμό της οδού Ιδομενέως ως ήπιας κυκλοφορίας, β) συμπλήρωση της 51/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων, γ) καθορισμό θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 2. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στο Τ.Δ. Πρασσιών.
 3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Τεμένους της Φορτέτζας για προσωρινή μεταστέγαση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ρεθύμνης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης»  στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», έγκριση του Τεχνικού Δελτίου της προτεινόμενη πράξης και έγκριση του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτοί Διαγωνισμού.
 5. Έγκριση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 20.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 6. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ)».
 7. Λήψη απόφασης για αποζημίωση σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην ΠΕ Υπολοίπου Κουμπέ.
 8. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.
 9. Λήψη απόφασης για μίσθωση του δημοτικού χώρου επί της Λεωφόρου Βενιζέλου.
 10. Συζήτηση επί προτάσεως δημότη για κατασκευή χάρτη της πόλης του Ρεθύμνου.
 11. Λήψη απόφασης για αλλαγή σκοπού χρηματοδότησης δανείου που σύναψε ο Δήμος Ρεθύμνης με την Εμπορική Τράπεζα.
 12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010.
 13. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 14. Ορισμός Ειδικού Ταμία ως διαχειριστή της υπηρεσίας E-BANKING της Εμπορικής Τράπεζας.
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.
 16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των 30/10 και 31/10 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ αντίστοιχα.
 17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μικρού φορτηγού αυτοκινήτου ¾ τόνου ΣΑΤΑ 2008.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων.
 19. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων».
 20. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδήλωσης.
 21. Λήψη απόφασης για τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών σε Σχολικές Επιτροπές.
 22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη.
 23. Λήψη απόφασης για συνδρομή του Δήμου Ρεθύμνης στο περιοδικό «Πόλη και Πολιτική».
 24. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)