09/07/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18 (συνεδρίαση 11.07.2012, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 18                                                     Ρέθυμνο 06.07.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 11.07.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2010 του τέως Δήμου Αρκαδίου.

2. Έγκριση υποβολής προτάσεων για αναπλάσεις – διαμορφώσεις διαβάσεων και ποδηλατόδρομου πόλης Ρεθύμνου.

3. Παραλαβή και έγκριση μελετών.

4. Ορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης “Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου στο Σταυρωμένο Ρεθύμνης”.

5. Έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου για το τμήμα από οδό Κριάρη έως Δυτικό Όριο Δήμου Ρεθύμνης.

6. Τροποποίηση των απαιτούμενων μελετών του υποέργου “Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Μεταφοράς Λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου” (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ)».

7. Ορισμός αντιπροσώπων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΔΣΑ Κρήτης).

8. Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων για Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και υποβολή σχετικών προτάσεων.

9. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων έτους 2012” και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.

10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους έργων.

11. Ορισμός μελών επιτροπής Παρακολούθησης Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης στο Δήμο Ρεθύμνου”.

12. Διόρθωση της υπ'' αριθμ. 136/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αγοράς ακινήτου στο Ξηρό Χωριό.

13. Τρόπος εκτέλεσης έργων.

14. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για καθορισμό θέσεων ολιγόλεπτης στάσης.

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης έργων και έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.

16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

17. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μυλοποτάμου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

18. Παραχώρηση Δημοτικών βοσκοτόπων για το έτος 2012.

19. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.

21. Συμπλήρωση της 42/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

22. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

24. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

25. Επανεξέταση αιτήματος για τμηματική καταβολή οφειλών.

26. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

27. Έγκριση προϋπολογισμού 2012, απολογισμού 2011, αρδευτικού κανονισμού και τρόπου είσπραξης των χρεών του ΤΟΕΒ Επισκοπής.

28. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

29. Παραχώρηση του παλαιού Ελαιοτριβείου Μαρουλά για στέγαση του οικείου Πολιτιστικού Συλλόγου.

30. Έγκριση της 148/12 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

31. Έγκριση αποφάσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

32. Έγκριση απολογισμού Α΄ εξαμήνου 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Άδελε.

33. Ορισμός εκπροσώπου στο μικτό κλιμάκιο για τη διενέργεια ελέγχων στους εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

34. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στην Δ.Ε. Αρκαδίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)