06/05/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 8 (συνεδρίαση 11.05.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 8                                                    

Ρέθυμνο 06.05.2011

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 11.05.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

1. Παρουσίαση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

2. Έγκριση σύναψης σύμβασης εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης στο ΧΥΤΑ Αμαρίου για το έτος 2011.

3. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης στον παραδοσιακό οικισμό Πρασσές σε συμπλήρωση του από 9-8-95 Π.Δ.

4. Ανάκληση της 187/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής της πρότασης «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)» και σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεσή της.

5. Έγκριση της στατικής μελέτης του έργου "Κατασκευή έργων αντιστήριξης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Κουρμούλη".

6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης στατικών και της συμπληρωματικής μελέτης υδραυλικών του έργου «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης».

7. Ανάκληση της 75/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.

8. Ανάκληση της 154/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.

9. Διαδικασία αδειοδότησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

10. Τροποποίηση ή μη σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 326 – 333.

11. Τροποποίηση ή μη σχεδίου πόλης και αλλαγή χρήσης γης στην πλατεία μεταξύ των Ο.Τ. 317-318-319-316 και στα τμήματα αυτών που έχουν πρόσωπο σ΄αυτήν.

12. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για α) Καθορισμός χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία «Πλάκα» του Δ.Δ. Επισκοπής, β) Καθορισμός χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο Δ.Δ. Πρινέ και γ) Μονοδρόμηση της οδού Καπετάν Ηλία Δεληγιαννάκη.

13. Ενημέρωση – συζήτηση για το κληροδότημα Τζιφάκη.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Διοργάνωση γιορτής Κρασιού και Παραδοσιακών Προϊόντων».

15. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση Ναυαγοσωστικού Έργου ετών 2011 – 2012.

16. Τρόπος εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2011.

17. Έγκριση ένταξης του Δήμου Ρεθύμνης στο δίκτυο των Δήμων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών.

18. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Ν.Α Ρεθύμνης με βάση την κατανομή της ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης».

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Εορταστικός Διάκοσμος».

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης των έργων: α) Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμαντοστρώσεις Δήμου Νικ. Φωκά» και β) Παρεμβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Νικ. Φωκά»

22. Έγκριση ηλεκτροφωτισμού του τμήματος των πεζοδρομίων στην περιοχή «Αδελιανός Κάμπος».

23. Ορισμός εκπροσώπου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής – τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα από οδό Κριάρη έως Δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνου)».

24. Έγκριση της 74/11 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού οικ. Έτους 2010.

25. Έγκριση των 1 και 2/11 αποφάσεων του Δ.Σ . της ΚΕΔΗΡ περί έγκρισης του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2010.

26. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης.

27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

29. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στα Τρία Μοναστήρια.

30. Παράταση χρόνου ταφής.

31. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στο Ο.Τ. 422/01.

33. Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης και της Vodafone για πακέτο προσφοράς κινητής τηλεφωνίας.

34. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

35. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)