04/09/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 09.09.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 04.09.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 17

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 09.09.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Αποδοχή ή όχι της παραίτησης των κ.κ. Μίνωα Αλεφανινού, Αναγνωστάκη Εμμανουήλ και Μαριόλου Εμμανουήλ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου.

2. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων α) για συμπλήρωση της 16/08 όμοιας περί καταβολής τέλους διαφήμισης, β) Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμό 626/09 Απόφασης της Δ.Ε, για την οριοθέτηση στάσης λεοφωρείου επί της δυτικής πλευράς της οδού Πανεπιστημίου Κρήτης, γ) Τροποποίηση της υπ’αριθ. 5/05 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης, ως προς την παρ. 10 (Ανταποδοτικά εσόδων), δ) Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηλιακάκη 3, και ε) Τροποποίηση της 846/08 Απόφασης της Δ.Ε, (Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου» στ). Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 28 της Τοπικής Κανονιστικής για τον Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (αρ. 150/07) και ζ) Καθορισμός μίας θέσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για άσκηση στασίμου εμπορίου ειδών λαϊκής τέχνης.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό θέσεων για τοποθέτηση νέων περιπτέρων.

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – ολοκλήρωση χώρου άθλησης νέων στο ΔΔ Χρωμοναστηρίου».

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης – Δήμου Ρεθύμνης και την Αναπτυξιακής ΕΚΑΡ.

6. Γνωμοδότηση επί της 181/2009 Απόφασης του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

7. Λήψη Απόφασης για την έγκριση του από 01-07-09 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Ρεθύμνου» το οποίο έχει ενταχθεί στο μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την τεκμηρίωση του τρόπου υλοποίησης του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ρεθύμνου» και Απόφαση Ανάθεσης με Διαπραγμάτευση στην Εταιρεία ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

9. Ανάκληση της 524/09 Απόφασης Δ.Σ και τροποποίηση πρ/σμού

10. Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.

11. Λήψη Απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση τμήματος Περιφερειακού Σχεδίου πόλης, ΚΧ 442Β, ΚΧ125Β και ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ (ΙΓΜΕ).

12. Λήψη Απόφασης για παραλαβή της μελέτης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΚΙ ( ΟΑΕΔ - ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΤΖΑΜΙ)

13. Λήψη Απόφασης για προώθηση σύνταξης Τοπικού ρυμοτομικού στην ιδιοκτησία ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ στην περιοχή Τιμίου Σταυρού.

14. Λήψη απόφασης για καθορισμό δικαιούχων της πίστωσης:«Αποζημιώσεις δημοτών» του ΘΗΣΕΑ.

15. Λήψη Απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακής βιβλιοθήκης για τους μαθητές του Δήμου Ρεθύμνου», στα πλαίσια της πρόσκλησης 09 -2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2 και ειδικό στόχο 2.1»

16. Εγκριση μελέτης Ανάδειξη – αποκατάσταση όψεως κτιρίων και διαμόρφωσηςπεριβάλλοντος χώρου πλατείας Πρασσών Ρεθύμνου.

17. Λήψη Απόφασης για την δανειοδότηση από το Παρακαταθηκών και Δανείων για τιςοφειλές του Δημοτικού Θεάτρου και του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας

18. Λήψη Απόφασης για απ’ευθείας αγορά οικοπέδου στο Δ.Δ Ορους Δ.Ρεθύμνης.

19. Eγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ , 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

20. Μετατροπή της επωνυμίας του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας Ρεθύμνης σε « Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης», έγκριση του προγράμματος του και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους.

21. Σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

22. Καθορισμός προστίμου παράνομης διαφήμισης.

23. Λήψη απόφασης για αποδοχές χορηγιών και τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

24. Λήψη απόφασης για αποδοχή πίστωσης, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, προϋπολογισμού και τρόπος εκτέλεσης έργων.

25. Έγκριση α) του 1ου Α.Π. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου πόλης Ρεθύμνου. 1ο Υποέργο: Πλακοστρώσεις δρόμων – πεζοδρομίων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου, και β) του 2ου Α.Π και το 2ο ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

27. Επιστροφή χρημάτων που προέρχονται από εισφορά γης και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω διόρθωσης της πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ. 342/01 στα Περιβόλια.

28. Ορισμός εκπροσώπου στη Νομαρχιακή Επιτροπή Πολιτιστικών – Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

29. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων, Νομικού Συμβούλου και Δημοτικών Υπαλλήλων.

30. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

31. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

33. Παραχώρηση Δημοτικού κήπου για διεξαγωγή Πολιτικών εκδηλώσεων.

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

35. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων κατά της 30/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 324.

36. Χορήγηση βατότητας διαδρομής Τουριστικού Τραίνου στην π.πόλη Ρεθύμνου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)